โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข