โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>