โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560