โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ อนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560