โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ประถมศึกาษาปีที่ 1-4  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560