การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารมัธยม