พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และครูอาวุโส โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560