Knowledge for Emergency Assistance

อบรมสัมมนาหัวข้อ " การให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน "

วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ ให้ความรู้แก่ ครูและบุคลากร โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>