Corporate Learning Organization

อบรมสัมมนาหัวข้อ " องค์กรแห่งการเรียนรู้ "
วิทยากร คุณไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ประธานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ให้ความรู้แก่ ครูและบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารมัธยม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>