The Impact of Sensory Integration on Learning and Behaviour

อบรมครูและบุคลากร หัวข้อบรรยายเรื่อง "การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และการเรียนรู้ของเด็ก"
"The Impact of Sensory Integration on Learning and Behaviour"