โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ จากคณะกรรมการการตรวจประเมิน

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>