โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ จากคณะกรรมการการตรวจประเมิน