ABS..ร่วมแสดงความยินดี กับ อ.ชูเกียรติ อ.อัมพร กมลโกมุท ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ บุคคล /องค์กรดีเด่น ด้านการพัฒนาสังคม เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย