โครงการสอนประจำปีการศึกษา 2560 

โครงการสอน   ภาษาไทย  
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์  
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์  
ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศึกษา  
    ประถมศึกษาปีที่ 1-6
    ประวัติศาสตร์  
    ประถมศึกษาปีที่ 1-6
       
วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3  
มัธยมศึกษาปีที่ 4   มัธยมศึกษาปีที่ 4  
มัธยมศึกษาปีที่ 5   มัธยมศึกษาปีที่ 5  
มัธยมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 6  
       
หน้าที่พลเมือง   ประวัติศาสตร์  
มัธยมศึกษาปีที่ 1   มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2   มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4   มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5   มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 6
       
คณิตศาสตร์   ชีววิทยา 2  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2    
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฟิสิกส์ 2  
    มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย      
มัธยมศึกษาปีที่ 1    
มัธยมศึกษาปีที่ 2    
มัธยมศึกษาปีที่ 3    
มัธยมศึกษาปีที่ 4    
มัธยมศึกษาปีที่ 5    
มัธยมศึกษาปีที่ 6