โครงการสอนประจำปีการศึกษา 2561 

สังคมศึกษา   ภาษาไทย  
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
    มัธยมศึกษาปีที่ 3
    มัธยมศึกษาปีที่ 4
    มัธยมศึกษาปีที่ 5
    มัธยมศึกษาปีที่ 6
       
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4   ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5   ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6   ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
       
ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง   การงานอาชีพ   
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6
    มัธยมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่พลเมือง   มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6      
       
ประวัติศาสตร์    เคมี  
มัธยมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ฟิสิกส์  
มัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4    
มัธยมศึกษาปีที่ 5    
มัธยมศึกษาปีที่ 6    
       
โครงการสอน (อังกฤษ)    โครงการสอน (อังกฤษ)  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    มัธยมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    มัธยมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4    มัธยมศึกษาปีที่ 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 5  มัธยมศึกษาปีที่ 5  
 ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
       
 ESL      
 ประถมศึกษาปีที่ 5    
 ประถมศึกษาปีที่ 6    
       
       
       
       
       
       
       
       

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>