ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.6 เรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ เมื่อ 30 ตุลาคม 2561

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>