โรงเรียนยุวทูตศึกษา ระดับอนุบาลจัดกิจกรรม วันภาษาและวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เด็กอนุบาลได้เรียนรู้ เรื่องราวประวัติศาสตร์แต่ละยุคของประเทศไทย และเรื่องราวของรัฐฮาววายประเทศสหรัฐอเมริกา

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>