คณะครูกลุ่มสาระสังคม และภาษาไทย  โรงเรียนยุวฑูศึกษาพัฒนา (ABS) นำคณะนักเรียน ร่วมกิจกรรม การอ่านฟังเสียง และมารยาทไทย

ใน โครงการ ธนชาต " ริเริ่ม ..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย " ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>