พิธีปฐมนิเทศผู้ปกครอง และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)  จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครอง และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ในระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเชิญ อ.ชูเกียรติ อ.อัมพร กมลโกมุท ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน /ผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี  พร้อมแนะนำครูประจำชั้น  ครูผู้สอน และชี้แจงนโยบาย การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ ข้อปฎิบัติ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ ก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ 2561   ณ ห้องประชุมฝ่ายมัธยม เมือวันที่ผ่านมา.

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>