ประชุมผู้บริหาร โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจัดการประชุมระดับผู้บริหาร ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559