จัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา