การประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2/2560

การประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากร 
ประจำปีการศึกษา 2/2560
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
ณ. ห้องประชุมตึกมัธยมโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา