อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ให้กับครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง และเหรียญเงินจากการเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง, ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 และโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 ในงานศิลปหัถตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต4 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเวฬุวัน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>