โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ทั้งฝ่ายประถมและมัธยม โดยมีการจัดกิจกรรม บูรณาการในเรื่องของภาษาไทย วรรณคดีไทย การเขียนไทย การประกวดคัดไทย ฯลฯ พร้อมการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที 1- มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>