ขอแสดงความยินดีี กับนักเรียนดีเด่น
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS)
ที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2561 จากสมาคมโรงเรียน เอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ระดับปฐมวัย
ด.ช.ณัฎฐกิตติ์ บูรพามงคลชัย

ระดับช่วงชั้่นที่ 1 (ชั้น ป.1-ป.3)
ด.ญ.ไบรโอนี พุทธรักษา เต๋า

ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-ป.6)
ด.ช.อคิน หล้ากาศ

ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1-ม.3)
ด.ญ.ลิลลี่ ลลินี ออร์ค

ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4-ม.6)
นางสาวจีราภรณ์ จอห์นสัน

เข้ารับเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>