โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนักเรียน กลุ่ม TO BE NUMBER ONE เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>