การสอนออนไลน์

การสอนออนไลน์ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สอนออนไลน์ด้วยวิธีการสอนสดผ่านระบบ Zoom ร่วมกับการจัดการการเรียนการสอนโดย Google classroom โดยมีครูประจำชั้นคอยช่วยเหลือ ติดตามงานและประสานกับผู้ปกครอง
เนื้อหาการสอนเป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนของเทอม1/64 ตามตารางสอนที่แนบมา

ระดับอนุบาล เรียนเวลา 9.00-15.00 น.
ระดับประถมศึกษา เรียนเวลา 8.45-16.00 น.
ระดับมัธยมศึกษา เรียนเวลา 8.40-16.00 น.

วิธีวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสอบถาม
- การทำแบบฝึกหัดและชิ้นงาน
- การทดสอบ

 

 ABS Online Learning kindergarten
 ABS Online Learning G.1-6
 ABS Plagiarism Policy G.7-12
 The Structure of Online Learning G.7-12