โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม"

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก

( พ.ศ. 2565 - 2569 )

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม"