นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่อง "กฏหมายคุ้มแรงงานที่นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง"