โรงเรียนจะได้จัดกิจกรรมแบ่งปันร่วมกับผู้ปกครองทุกท่าน พร้อมส่งมอบความรักให้กับเด็กๆผู้ด้อยโอกาสต่อไป