โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดย นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร , คณะครู , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการโดยผู้ประเมินภายนอก ประกอบด้วย นายอุดม คันธะรส ประธาน , นายสุบัน พรเวียง กรรมการ และนางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางคณะกรรมการ การประเมิน จึงทำการประเมินผ่านระบบซูม เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)