โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดย นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตร ,ใบประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเชิดชูเกียรติ ให้แก่ ด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 A

     
     โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดย นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตร ,ใบประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเชิดชูเกียรติ ให้แก่ ด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 A จากการได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ โครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน – เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 สาขา “เพชรผู้เรียนรู้เกียรติคุณด้านดนตรีดีเด่น” จัดโดยสมาคมเมโลเดียน, สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ, สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน, สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย, มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงค์วาน เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
2.รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้รับการคัดเลือกคุณสมบัติสมควรยกย่องเป็น “ลูกกตัญญู” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จากวัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565
3.รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติ “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2565” เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ จากโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ เมื่อ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565
มอบเกียรติบัตรรางวัล ณ ลานอเนกประสงค์ABS เมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565