กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือ เหนือเกล้า