คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ให้การต้อนรับ ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานของสถานศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ด้านหลักสูตรการสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เมื่อวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561