โครงการสอนประจำปีการศึกษา 2562  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6
       
 คณิตศาสตร์   ประวัติศาสตร์  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    ประถมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4    ประถมศึกษาปีที่ 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 5    ประถมศึกษาปีที่ 5  
 ประถมศึกษาปีที่ 6    ประถมศึกษาปีที่ 6  
       
 ดนตรี   สังคม  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    ประถมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4    ประถมศึกษาปีที่ 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 5    ประถมศึกษาปีที่ 5  
 ประถมศึกษาปีที่ 6    ประถมศึกษาปีที่ 6  
       
ภาษาไทย   การงาน  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    ประถมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4    ประถมศึกษาปีที่ 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 5    ประถมศึกษาปีที่ 5  
 ประถมศึกษาปีที่ 6    ประถมศึกษาปีที่ 6  
       
TSL       
Beginners G.4-6      
Intermediate G.1-3      
Intermediate G.4-6      
Advanced G.4-6