โครงการสอนประจำปีการศึกษา 2563  

       
 คณิตศาสตร์   ประวัติศาสตร์  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    ประถมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4    ประถมศึกษาปีที่ 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 5    ประถมศึกษาปีที่ 5  
 ประถมศึกษาปีที่ 6    ประถมศึกษาปีที่ 6  
       
 ดนตรี   สังคม  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    ประถมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4    ประถมศึกษาปีที่ 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 5    ประถมศึกษาปีที่ 5  
 ประถมศึกษาปีที่ 6    ประถมศึกษาปีที่ 6  
       
ภาษาไทย   การงาน  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    ประถมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4A-C    ประถมศึกษาปีที่ 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 4I    ประถมศึกษาปีที่ 5  
 ประถมศึกษาปีที่ 5    ประถมศึกษาปีที่ 6  
 ประถมศึกษาปีที่ 6      
       
TSL     วิทยาศาสตร์  
Beginners G.1-3    ประถมศึกษาปีที่ 1  
Beginners G.4-6    ประถมศึกษาปีที่ 2  
Intermediate G.1-3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
Intermediate G.4-6    ประถมศึกษาปีที่ 4  
TSL History G.1-3    ประถมศึกษาปีที่ 5  
Chinese G.6    ประถมศึกษาปีที่ 6