ABS จัดเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) จัดเข้าค่ายลูกเสือ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัย การเป็นผู้นำ และผู้ตาม ความอดทน การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 31 พ.ย.-2 ต.ค. 2561