ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 เรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ เมื่อ 1 พฤศจิกายน  256

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>