เด็กหญิง อัยย์ญาฎา ศรีเจริญศักดิ์ (น้องไอด้า) G.7B ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม การยืนปืน 4 Kings Advance IPSC CNX (ระดับสูง) จากชมรมกีฬายินปืนรณยุทธเชียงใหม่