พิธีรับใบประกาศนียบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปี6

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารมัธยม