อ.ดอนพนา เทพบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และการประกันคุณภาพการศึกษา รับหน้าที่แทนผู้อำนวยการ อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธ์ุ มอบบริจาคแป้นบาสเกตบอล
ให้กับ อ.สุริยน สุริโยตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เพื่อมอบให้โรงเรียนแม่คือวิทยา ได้นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้รักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อไป