พิธีรับใบประกาศนียบัตร ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารมัธยม