กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562