ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

   
 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6