ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)
โครงการทดสอบ PRE-GIFTED &EP ประจำปีการศึกษา 2561
1. ด.ช.พศวีร์ โชติจันทรสมบัติ รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทคะแนนรวม ,วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1
2. ด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข รับใบกาศเกียรติคุณ ประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 2
3. ด.ช.นันทพัทธ์ วิวัฒน์คุณูปการ ได้รับเกียรติบัตร ประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 3 และวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.2 ได้อันดับที่ 1
4. ด.ช.ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทคะแนนรวม ระดับชั้นป.3 และวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.3 ได้อันดับที่ 1
5. ด.ช. กรวุฒิ อนันตวุฒิ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทคะแนนรวม และวิชาภาษอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1
6.ด.ช.พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทคะแนนรวม ,วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 ได้อันดับที่ 1
7. ด.ญ. ฉัตรมาดา จิระนันทกุล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 2 และวิชาภาษาอังกฤษ ได้อันดับ ที่ 1
8. ด.ญ. ศศิพิชญ์ ศุภเลิศไพสิฐ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท คะแนนรวม ระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1

รับใบประกาศเกียรติคุณ ณ ลานเอนกประสงค์ ของโรงเรียน เมื่อ 22 มกราคม 2562

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>