โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ประจำปี การศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกประธานชมรม และคณะกรรมการชมรม ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเก่าซึ่งหมดวาระลง