อ.ชูเกียรติ กมลโกมุท  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ,
อ.อัมพร กมลโกมุท  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS) และ
อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ
พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
อ.ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ ที่ได้เข้ามาตรวจความพร้อมอาคารเรียน หลังใหม่ของ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561