โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดย อ.ชูเกียรติ ,อ.อัมพร กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาต ,ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ผอ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ และคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ได้ให้การต้อนรับ อ.สมบูรณ์ สนชุมภู รองผอ.สพป. ลำปาง เขต 1 ประธานการประเมิน ,นางนภาพร แสงนิล รองผอ.สพม.เขต 35 , นางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 35, นางสาววิมล ปวนปันวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการการประเมิน และนางอารีวรรณ ประสาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. ลำปาง เขต 1 กรรมการและเลขานุการประเมิน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สิงหเดช นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
ณ ห้องประชุมABS เมื่อ วันพุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564