ขอขอบคุณ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ทุกๆคน ที่ร่วมบริจาคถุงขยะพลาสติก โครงการผลิตบล็อกปูถนนรีไซเคิล สำหรับขยะถุงพลาสติก ที่ท่านได้นำมาบริจาคนั้น ทางโรงเรียน ได้นำไปมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะได้นำขยะถุงพลาสติก ไปผ่านกระบวนการทำบล็อกปูถนน ต่อไป