ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2562

Nursery K-2B  
Pre-School-A K-2C  
Pre-School-ฺB K-2D  
Pre-School-C K-2 Inter A  
K-1A K-2 Inter B  
K-1B    
K-1C    
K-1D    
K-1-Inter-A    
K-1-Inter-B    
K-2A    

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1A ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1A
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1B ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1B
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1C ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1C
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1inter ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2A
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2A ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2B
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2B ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3A
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2C ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3B
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2D ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3C
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2inter ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4A
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3A ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4B 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3B ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5A
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3inter ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5B 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4A ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4B ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6B
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4inter    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5A    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5B    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5inter    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6A    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6B    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6inter