ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2564 

G 1A    
G 1B    
G 1C    
G 1inter    
G 2A    
G 2B    
G 2C    
G 2inter    
G 3A    
G 3B    
G 3C    
G 3inter    
G 4A    
G 4B    
G 4C    
G 4D    
G 4inter    
G 5A    
G 5B    
G 5C    
G 5inter    
G 6A    
G 6B    
G 6-inter