กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562